SSi Forum

Be' 'dach chi'n gwneud rwan? A phethau arall yn Gymraeg - A topic to practice Welsh, open to all!


#637

dw i’n meddwl hefyd ei bod hi wedi copio’r peth am rhywun arall. Mae’n amhosib i fi feddwl rhywbeth arall ond falle nawr, wel falle dw i’n gobeithio eu bod nhw’n warae mwy yn yr iaith ac warae gyda’r peth.


#638

Roedd fraint, yn ddiweddar, i gwrdd â @Novem yn Helskinki, @janetmackenzie yn Munich, Munchen, @Susa1999 ym Merlin a @philipnewton yma yn Hamburg. Mae @Novem a @Susa1999 wedi bod yn dysgu ers llai na dwy flynedd ond maen nhw’n awyddus iawn i symud i Gymru. Mae Iestyn, Aran a’r gymuned SSIW wedi eu dysgu nhw yn dda iawn sut i siarad Cymraeg. Tan ddydd Gwener diwetha mae @janetmackenzie ddim wedi cael sgwrs Cymraeg wyneb i wyneb o gwbl, a dim ond un sgwrs Skype. Roedd hi’n siarad Cymraeg dros y penwythnos heb broblemau. Rhoddodd @philipnewton cinio bach i fi heddiw ac aethon ni ar gwch bws a’r Elba. Roedd ein sgwrs yn holloll yn y Gymraeg. Sai’n moyn gadael @seren achos roedd fy ymweliad â hi nôl ym mis Mawrth ond roedd hi a’i theulu’n caredig iawn hefyd.

Cwrddais llawer ar fy nheithiad ond roedd y SSIWers ymhlith y gorau.

Dw i ddim yn gwybod os bydd dim ond pobl caredig a llawagored yn dysgu Cymraeg neu os bydd dysgwyr Cymraeg yn troi mewn pobl caredig a llawagored ond oedd e wedi bod braint i gwrdd â nhw. Diolch o’r galon i chi i gyd.

A chroeso i Sir Gar ar eich ymweliadau nesa.


#639

Ardderchog!!!


#640

Ysbrydolus! :star: :star2:


#641

Dw i yn y Costa Del Sol rwan. Felly dw i’n neud SSI Spanish bob dydd. Mae h’in helpu fi lots. Ond dw i dal ymarfer Cymraeg. Pan dw i’n mynd i cerdded o gwmpas y dre dw i’n cadw y llyfr Bywyd Blodwen Jones efo fi. Weithiau dw i’n darllen fo hefyd. :slight_smile: Dw i wedi bod yn edrych ar Un Bore Mercher. Heddiw, mi wnes i edrych ar y pennod ola. Rhaid i mi findio peth arall i edrych.


#642

O’n i’n gwylio Wil ac Aeron a’r Inca ac wnes i sylweddoli, ar y cychwyn y rhaglen, pan oeddan nhw’n siarad efo’r pobl lleol oeddan nhw’n defnyddio Saesneg serch nad ydyn nhw ddim yn siarad Saesneg. Oedd hynna’n ddiddorol oherwydd tasan nhw ddim yn mynd i fod yn cael eu deall. Felly pam nad siarad Cymraeg? Erbyn y diwedd y rhaglen, ar ôl iddyn nhw fynd i’r cefn gwlad, oeddan nhw’n siarad Cymraeg efo phawb. Felly, dw i’n meddwl a naethon nhw sylweddoli na doedd o ddim yn bwysig pa iaith oeddan nhw siarad doedd neb yn mynd i’w deall. Ond oedd o’n ddiddorol a oeddan nhw’n defnyddio Saesneg. Mae’n rhaid mai rhywbeth seicolegol yn digwydd - Cyfarfod efo rhywun di-Gymraeg felly siarad Saesneg.


#643

Mae’n ddrwg gen i, nes i roi’r neges 'na yn y lle anghywir. Do’n i ddim yn bwriadu torri’r rheolau :disappointed:


#644

Mae’n iawn, doedd neb yn sylwi! :slight_smile:


#645

Pan mae’r lleuad yn diflannu dros y cribell ac mae’r haul ar fin gwawrio dwi isio dymuno pob un ohonoch blwyddyn newydd anhygoel a gobeithio bydd hi’n blwyddyn ffyniannus a llwyddiannus. :grinning:

Dwi, ar hyn o bryd, yn gweithio. :money_mouth_face::confused:


#646

I tithau hefyd! a dw i’n gobeithio bydd gent ti ddiwrnod hawdd yn gwaith heddiw!

Dw i newydd gyrraedd adre o waith (o’n i ar alw neithiwr), felly da ni’n fach fel llongau yn y nos…


#647

Dw i newydd cyrraed maes awyren Düsseldorf, i hedfan i Birmingham. Wedyn dw i’n mynd ar y trên i Gaerdydd. Ac yfory - bwtcamp! Wi ffili aros, a dw i’n dishgwl ymlaen gymaint at cwrdd â pawb yn Nhresaith!


#648

Dw i ‘di cael syniad am ailenwi Pont Hafren - beth am i ni newid enw’r pont cyntaf yn hytrach na’r llall? Felly bydden nhw’n Bont Siarls a Phont Dau…? Ond dwi’m yn siŵr be’ byddai Camilla’n dweud…


#649

:thinking:


#650

Dw i’n gweithio yn galed yn y swyddfa… :smiley: Wel, dim yn galed… wel… dim gweithio…


#651

Ha ha. Dwi yn ardal iaith Cmraeg heddiw. Dwin gwiethio am cwsmer syn mamiaith Cymraeg ond mae en brusia iawn,. Felly mae fen ddim n siarad i fi. :dizzy_face:

Felly dwin siarad gyda Jack Margaret a Bronwrn ar Slack!.

Dwin Methwyl mwy o bobl yn Tasi yn moyn siarad na yn Pembrey :grimacing:


#652

Wedi cerdded o Gefneithin i Cross Hands, wedi dal y bws 5.59 i Gaerfyrddin, wedi cerrded i’r pwll nofio a nofias am 50 munud. Wedi cerdded yn ôl i’r dre ac eistedd yn yr haul ac aros am fws arall i Landeilo. Ar y bws nawr ac yn fuan bydda i’n cyrraedd i siarad Cymraeg gyda’m ffrindiau mewn cafe. Hanner dydd bydd fy ffrind, yn rhoi lifft i fi nôl i Gaerfyrddin cyn i fi gael pryd o fwyd gyda ffrindiau newydd ddychwelyd o Ddamascus. Dw i ddim wedi gweld nhw am ddwy flynedd oherwydd o’n i yn Asia haf diwetha, pan oedden nhw yn Sir Gar eu tro diwetha.


#653

Wyt ti’n wedi bod yn brysur iawn heddiw. Dw i’n meddwl bod dylet ti’n ymlacio prynhawn 'ma.


#654

Dyma fy mywyd.


#655

Dwi’n gweithio ar hyn o bryd ond byddai mynd adref yn fuan. Wedyn, byddai ymlacio efo teulu :slight_smile:


#656

Wel, dw i 'di cytuno i fynd bore yfory i weld gwraig cydweithiwr fy mhartner, i helpu hi ymarfer ei Saesneg. Maen nhw’n Roeg, ac achos i fi ddim eisiau iddyn nhw fy nalu, ddudais i bod ni’n medru ailnewid Saesneg a Groeg – bydd hi’n trio gwella ei Saesneg, a bydda i’n trio siarad Groeg.

Dw i ddim wedi trio siarad Groed ers blynyddoedd. Mae @aran yn gwybod pa mor anodd oedd i fi trio siarad catalaneg efo fy mhen i llawn Cymraeg: llwyddiant bydda’ i’n ei alw fo, os medra’ i ddweud unrhywbeth yfory sy ddim Catalaneg neu Gymraeg. O’n i’n meddwl am esbonio wrthi hi pam bydda’ i’n gwneud llawer o gamgymeriadau wŷrd iawn, a wnes i ffeindio’r gair ‘Cymraeg’ yn fy ngeiriadur Groeg; ond pam o’n i’n trio meddwl am y brawddeg Μαθαίνω Ουαλλικά (dw i’n dysgu Cymraeg), beth o’n i eisiau dweud oedd Dw i’n dysgu Ουαλλικά !