SSi Forum

Be' 'dach chi'n gwneud rwan? A phethau arall yn Gymraeg - A topic to practice Welsh, open to all!


#677

Mae hynny’n wir. Fi hefyd. Wnes i deall bron popeth ti wedi’i ysgrifennu, ond mae ychydig o eiriau newydd i mi. Byddai’n trio eu cofio nhw! Dw i’n edrych ymlaen am y neges nesa.
Sue


#678

Es i am dro ddydd Sadwrn gyda ffrind o’r pentref. Aethon ni ar y bws i Kidlingdon (i’r gogledd o Rhydychen). Cerddon ni heibio’r eglwys, wedyn i mewn cae mawr. Ar ochr arall y cae mae coedwig hyfryd gyda onnynn ifanc a bedw arian. Yn anffodus roedd hi wedi bwrw glaw dydd Gwener, felly roedd y llwybr trwy’r coedwig yn wlyb iawn. Roedd llawer o fwd llythrig a roedd y llwbr yn cul rhwng llawer o danadl poethion. Wrth gwrs, wnes i llithro i’r danadl poethion. Roedd fy llaw chwith a fy nghoes yn brifo. Wnes i ddod o hyd i ddail doc, roedd yn helpu. Cyrhaeddon ni “Annie’s Tea Room” yn Thrupp, a chaethon ni ginio. Mae Thrupp yn lle tlws gyda llawer o gychod cul wedi’u peintio yn lliwiau llachar. Wedyn cerddon ni ar hyd y gamlas yn ôl i Kidlington.
Sue


#679

Rwy newydd ddod adre ar ol wersyll wlyb iawn yn dde Lloegr. Mi ges i ddigon o hwyl, ond mae’n braf fod yn sych ac yn gynnes unwaith eto!


#680

Heddiw mi wnes i lawrlwytho “Telegram”. Mae’n ap fel “whatsapp” ond da chi’n gallu ymuno grwpiau gan chwilio amdanyn nhw. Diolch i @Hendrik am ddweud wrtha i amdani. Dw i wedi ymuno’r grwp Dysgu a Siarad Cymraeg. Mae o wedi bod yn arbennig yn dda i gwrdd â’r grwp o ddysgwyr eraill sy’n defnyddio’r ap.

Heno, tra mae Emma yn gweithio (mae hi ar alw heno :frowning_face:) mi wnes i wylio’r rhaglen “Llanw” ar S4C. Mae’n rhaglen am y mor a sut mae llanw yn effeithio ar gymunedau ar draws y byd. A hefyd, edrychodd y pennod cyntaf ar lanwau unigryw fel y eger Hafren, un yn Tseina, Norwy, Nghanada, a’r Alban. Mae’n ddiddorol iawn sut mae gwaelod y mor yn cael effaith ar y llanw. Fel enghraifft, mae cerrynt yn Norwy, (yr un cryhaf yn y byd!), yn digwydd oherwydd y mor yn cyfarfod efo dyfroedd y fjord sy’n cael ei dywallt trwy graig o dan y dwr. Cafodd y craig ei greu pan wnaeth rhewlif toddi ar ôl Oes yr Iâ. Pan mae’r dyfroedd yn cwrdd â’u gilydd maen nhw’n creu trobwll. Mae’n arbennig i’w weld.


#681

Mae hynny’n enghraifft perffaith i ddangos bod rhuglder yn dibynnu am y pwnc… o’n i’n iawn i ddeall gweddill dy adroddiad, ond mae llawer o eiriau newydd i mi yma, felly dw i’n cael hi’n anodd dilyn y manylion. Beth bynnag, mae’n swnio’n ddiddorol! :slight_smile:


#682

Ydy wir! Dw i’n trio dysgu geiriau newydd, felly dw i’n defynddio llawer o eiriau newydd i mi…'lly dw i ddim yn hollol sicr mod i wedi’u defnyddio nhw yn eu hystyr cywir :laughing:

Mae’r rhaglen yn dda iawn, a lot gwell nad ydw i wedi’i disgrifio.


#683

Gaethon ni ein sgan ugain wythnos heddiw :slight_smile: a…dach chi’n disgwyl hogyn :grinning:
Oedd hi’n anhygoel i’w weld o eto! Mae o wedi tyfu llawer mwy nag o’n i’n disgwyl! Bydd o’n y pumed wyr fy rhieni a’r trydydd mewn pedwar mis. Mae’n teimlo llawer mwy real rwan! Dw i ddim yn siwr beth arall mod i’n medru deud amdano, mae gen i lawer mod i isio deud ond does gen i ddim clem lle i ddechrau!


#684

Llongyfarchiadau!


#685

Heddiw rwy wedi bod yn ymlacio ar ol taith hir ddoe. Hefyd rwy wedi wneud dipyn o’r gwaith golchi dillad. Heno roedd cyfarfod cymdeithas dysgu iaith yr Hen Aifft. Yfory fydd rhaid mynd i brynu jeans newydd cyn i fis medi ddechrau, chan fod na ymdrech i beidio brynu pethau newydd mis nesa. Rwy wedi colli gymaint o bwysau, mae arna i angen rhai fydd yn ffitio!


#686

Heddiw mi es i Gloucester i brynu jeans newydd. Mi brynais i ddau par o jeans a chrys t yn M&S, ac yna par o jeans arall mewn siop elusen. Wedyn mi es i dy rhywun yn y pentref i gwrdd a wragedd eraill i wneu ac yfed te.


#687

Mae’n ddrwg gen i, wnes i golli ddoe oherwydd oeddan ni’n adeiladu’r crud (mae fy ngwraig yn gweithio yn gyflym rwan bod hi wedi’i weld o ar y sgan ac aeth hi syth allan i’w brynu). A wedyn, wnaeth fy mrawd ffonio fi. Mae o’n meddwl am ddechrau busnes felly oedd o isio siarad am ei syniad. Mae o isio dechrau cwmni i werthu cit bocsio oherwyd fod o wedi ffeindio bwlch yn y farchnad. Oedd y sgwrs yn ddiddorol oherwydd nad ydw i’n gwybod bod fy mrawd isio gweithio i’w hun. Mae hynna wedi gwneud fi yn meddwl am le mod i’n gweld fy hun yn y dyfodol. Dw i’m yn meddwl y fedrwn i newid i fod yn hunangyflogedig, dw i ddim yn ffan o ansicrwydd. Ar y llaw arall, mae 'na rwybeth apelgar am fod yn hollol gyfrifol dros eich llwyddiant. Anyway, mi wna i’w adael fo yno. Mi fydda i’n trio ysgrifennu pennod nesa heno, ond dw i’n meddwl bod ni’n mynd rownd i weld fy nhad. Mae o ar ei ben ei hun ar hyn o bryd oherwydd bod fy mam wedi mynd allan i helpu fy mrwad arall a chwaer yng nghyfraith yn yr Almaen. Maen nhw’n disgwyl babi ym mis Medi ond mae ganddyn nhw mab arall ac mae fy chwaer yng nghyfraith wedi cael ychidig o heriau yn ystod y beichiogrwydd hwn. Felly, mae fy mam wedi bod yn helpu nhw ers y cychwyn mis Gorffenaf.


#688

Anthony, mi fydd dy fam yn brysur iawn efo’r babanod newydd y blwyddyn 'ma!
Mae cael baban newydd mor cyffrous a phrysur, mae’n syniad da i fod mor barod a sy’n bosib.
Heddiw mi golchais i mwy o ddillad, a’i rhoi nhw ar a llinell sychu yn yr ardd, ac yna mi es i siopa am fwyd. Wedyn fe aethom ni i hela eirin (plums) yn y fynwent, ac mi rhoddais i’r vicar jar a jam wnes i yr wythnos diwetha. Nawr mae’n rhaid paratoi’r ffrwyth i wneud mwy o jam - mae’n ddefnyddiol iawn fel anrhegion Nadolig. (ie, y gaer brawychus 'na!)


#689

Bydd! Mae tri o’i phlant hi yn disgwyl babanod yn y 5 mis nesa…brysur ofnadwy! Dan ni wedi prynu popeth bod angen arnon ni…wel bron. Felly, dw i’n teimlo’n barod yn y ffordd 'na ond dan ni’n gwybod bydd y hogyn yn ffeindio sawl ffyrdd i roi sypreisys inni.

Mae Jam yn swnio’n neis! Dw i wrth fy modd efo eirin.


#690

Hollol, Anthony! Fel y dywedir hen milwr, ’ Nac ydy’r yr un cynllyn yn goroesi cysylltiad â’r gelyn’!
Heddiw rwy wedi blino’n lân. Rwy wedi rhoi’r dillad i ffwrdd. Mae’n rhaid i mi wneud y jam, ac rwyf eisiau gorffen gwau sgarff arbenning sydd yn ddangod newidiadau yn yr hinsawdd (WI climate change scarf) Rhywbeth pwysig i baratoi yw llenwi’r rhewgell efo prydau da - does gan neb amser i goginio efo babi newydd yn y ty!


#691

Heddiw dwy i ddim am wneud dim byd! Mae’r hen corff yn brifo - rwy’n diodde efo M.E. a fibromyalgia, felly rwy’n gwylio’r teledu a gwneu.


#692

Aethon ni i barti pen-blwydd neithiwr. Oedd na lot o Gymraeg, grŵp dwyieithog iawn. Oedd na llai na deg bobl yno sydd ddim yn siarad Cymraeg. Oedd o’n wych!

Heddiw, dw i wedi helpu fy ffrind gorau efo ei ardd. Felly, heddiw oeddan ni’n chwarae efo Jack Hammer, sledge hammer a chario llawer o rwbel. Oedd o’n lot o hwyl ond gwaith galed


#693

Dw i newydd ddarllen erthygl am dyfu hydwythedd emosiynol eich plant. Oedd o’n sôn am dri pheth; 1) y pwysigrwydd bod ganddyn nhw dri phobl ynddo pwy bod nhw’n gallu ymddiried. I bwy maen nhw’n gallu troi am gefnogaeth. Mae’r erthygl yn deud y dylai dau ohonyn nhw bod yn oedolyn yn hytrach nag eu grŵp cyfoedion. Yn aml iawn dydyn nhw ddim yn enwi eu rhieni, yn ôl yr erthygl. 2) dylech chi ofyn iddyn i enwi tri lle lle maen nhw’n teimlo’n saff. Yn ôl yr erthygl maen nhw’n enwi ty nain. 3) Gofynwch iddyn nhw, sut ydyn nhw’n mwynhau dreulio eu hamser. Fel arfer, mae plant yn deud pethau fel chwarae efo’u hanifeiliaid anwes, neu gwrando ar gerddoriaeth, a fel cynt, mae’n well i enwi tri pheth.


#694

hydwythedd : gair newydd i fi. Roedd rhaid i fi gofyn fy ngeiriadur.


#695

Diwrnod arall yn wneud bron dim byd. Rwy’n dewis rhubannau yn barod i sesiwn crefft ger Yr Amwythig wythnos nesa, felly mae’n rhaid imi ganolbwyntio ar hynny nawr, neu fydd a patheu ddim yn cyrraedd mewn amser!


#696

Weithiau mae’n dda i gael bach o amser i ymlacio ar ôl amser mor brysur!