SSi Forum

Be' 'dach chi'n gwneud rwan? A phethau arall yn Gymraeg - A topic to practice Welsh, open to all!


#857

Longyfarchiadau anferth Anthony. Dyna newyddion bendiblydigedig!


#858

Pen-blwydd hapus i dy fam-yng-nghyfraith, @AnthonyCusack . Dyw 60 ddim yn hen o gwbl! A llongyfarchiadau am yr ail fabi sy’n dod.

Ti’n haeddu gorffwys, @gruntius. Mae gardd llawer o waith, ynte? Does dim gardd gyda fi nawr achos dw i’n byw mewn fflat. Mae deg ohonon ni’n rhannu gardd fach - dim ond glaswellt - ac mae garddwyr yn dod i dorri’r lawnt. Dyn ni’n talu llawer o arian iddyn nhw. Weithiau dw i’n difaru diffyg gardd fy hun, ond weithiau dw i’n cofio pa mor galed ro’n i’n gweithio i dyfu llysiau a dw i’n hapus.

Dw i wedi ymddeol ers mwy na deg blynedd - ond bydd yn benwythnos prysur. Bydda i’n gweithio yn y siop leol ddydd Sul fel arfer, ond bydda i hefyd yn gweithio ddydd Llun 3ydd Mai, i roi saib i’r bobl sydd fel arfer yn gweithio ar ddydd Llun. Bydd dydd Sul a dydd Llun yn wahanol iawn. Dydd Sul dyn ni’n pobi croissants ac mae yna lawer o gylchgronau a hysbysebion i’w roi yn y papurau newydd. Dydd Llun bydd dynion yn dod gyda bara, llaeth a phethau arall, a bydd rhaid i ni archebu pethau. Bydd y rheolwr yn ysgrifennu nodiadau yn y dyddiadur i’n hatgoffa ni.


Hen fenyw
#859

Bore da bawb. dwi’n dal lan gyda waith heddiw yn barod am yfori. Oedd y rhagolygon yn wael, ond mae’n yn union iawn. Ta beth. Efallai, byddai’n mas p’nawn 'ma.


#860

Taith gerdded hyd yn oed yn wylltach.

Dydd Iau, gerddon ni i Radley Isaf, wedyn ar hyd yr hen ffordd i’r pyllau graen a thywod. Caeodd y pyllau flynyddoedd yn ôl, a wnaethon nhw gael ei llenwi gan ludw (fly ash) o’r orsaf trydan. Mae’r giât ar glo nawr, ac mae’r tir yn breifat, ond mae’n bosibl cerdded yn y cae wrth y ffens. Roedd y glaswellt yn dal, yn dalach na ni, ond gwnaethon ni llwyddo cerdded ar draws y cae. Ar ôl y cae, roedd llwybr cul iawn, rhwng y ffens a’r rheilffordd. Mae’r rheilffordd yn brysur. Mae’n lle da i wylio trenau. Roedd danadl poethion a mwyar duon ar draws y llwybr, ond ro’n i’n defnyddio secateurs, a gwnaethon ni gerdded yn araf ar hyd y llwybr.

Cyrhaeddon ni “Sounding Bridge”, pont fach neu dwnnel o dan y rheilffordd gydag atsain wych. Yn lle cerdded o dan y rheilffordd, aethon ni yn syth ymlaen i gae lle bechgyn weithiau’n reidio beiciau modur, er na ddylent. Ar ôl llwybr cul arall, cyrhaeddon ni’r hen lifddorau a choredau, lle roedd dŵr o’r pyllau yn llifo i’r afon. Daeth y llwybr ar ben, gyda giât wedi cloi, felly aethon ni yn ôl i lwybr sy’n arwain ar bont arall o dan y rheilffordd.

Yn y gaeaf, ac ar ôl glaw, does dim posibl mynd yno achos bod yr holl dir dan dŵr. Hyd yn oed ar ôl tywydd sych a phoeth, roedd dŵr o dan y bont. Aethon ni o dan y rheilffordd ac i fyny i grŵp arall o hen byllau. Ychydig ohonyn nhw wedi cael eu llenwi, ond dwy wedi cael eu hachub. Nawr maen nhw’n llynnoedd, ac mae llawer o adar yn byw yno.

Cerddon ni o gwmpas, wedyn ar hyd hen reilffordd sy wedi cael ei gau gan Dr Beeching. Cyrhaeddon ni Sounding Bridge, ac aethon ni o dan y rheilffordd ac yn ôl ar yr un llwybr. Cafodd y planhigion eu dial am y secateurs. Ges i frech goslyd gas ar fy nwylo a breichiau.

Roedd e’n werth gwneud taith cerdded mor anodd. Roedd llawer o flodau gwyllt, un cynnwys dau degeirian y wenynen, ychydig o degeirianau bera a llawer o degeirianau brychion. Gwelais i gorfanhadlen roedd yn tyfu gyda meillionen. Parasit yw gorfanhadlen. Does dim dail gwyrdd gyda fe. Mae e’n cymryd bwyd o’r feillionen neu blanhigion eraill. Roedd gormod o flodau eraill i sôn amdanyn.
Sue


#861

Dwi’n eistedd yn fy nghwely i gyda iogyrt a llyfr achos dwi ddim isio bod rhywlle arall.


#862

Dw i’n eistedd â’r ail fws o dri o fy mhentref i Drefach i Gaerfyrddin i Fronwydd cyn i fi gerdded i Llannewydd er mwyn gwau gyda fy ffrindiau nyddu. Cyn covid oedden ni cwrdd yn y dre ond pethau wedi newid…


#863

https://drive.google.com/file/d/1zkxWzkH1n1c4j3WA_LL3YbIuNGMeTGf3/view?usp=drivesdk

Practising speaking.


#864

Shwmae @yr1arall Would you mind writing a little more about what it is? People (including me) are naturally wary of clicking on links without knowing anything about it.


#865

Swhmae bawb. Gobeithio, Chi gyd yn iawn. Newydd codi nawr am un o’r gloch yn y bore :smiley: .

Es i i wely am 5 or gloch arol sift nos, ac yn dihinio am saith i talu golchwr fenestri :slight_smile:


#866

Gweddio mewn Cymraeg.
Pray in Welsh.


#867

Bore da bawb! Dw i ddim wedi ysgrifennu yn Gymraeg ers amser maith (wel, teimlo fel ‘na). Sut ydych chi gyd?

Mae hi di bod blwyddyn brysur i nheulu bach. Mi gaeth ein hail fab ei eni ym mis Hydref, ac mae dau o dan dau’n her iawn! Ond mae’n her mor hwyl siwr o fod!

Oes bwriadau nadolig gynnoch chi? (Os dan ni’n medru wrth gwrs!)


#868

Llongyfarchiadau, Anthony. Wi’n iawn diolch. Maen prysur ian yn gwaith, a win ymuno grwpiau sgwrs go iawn syn aildechrau. Hefyd wi’n gwirfoddoli at canalfan achub ci.


#869

Llongyfarchiadau mawrion mawr @AnthonyCusack! Mae hynny’n newyddion gwych!

Dw i’n bwriadu mynd i’r Almaen ar gyfer Nadolig a Blwyddyn Newydd ond … dw i ddim mor siŵr bo fi’n moyn mynd nawr gyda’r newidiadau diwetha Cofid. Gawn ni weld!


#870

Diolch i chi ddau!

O’ ie, mae’n edrych fel fe fydd hi’n nadolig “wahanol” eto. Dan ni dal yn gobeithio y fydd fy mrawd a’i deulu’n dod o’r Almaen dros ‘Dolig. Dwi ddim wedi’u gweld nhw ers 2 flwyddyn a nad ydyn nhw wedi cyfarfod â Trystan eto, let alone Macsen, a nad ydw i wedi cyfarfod â’i fenga chwaith! Felly, bysedd croesi bydd popeth yn well na nhw’n edrych ar hyn o bryd.


#871

Shwmae bawb.
Wi ddim yn siarad cymraeg yn dda felly dwn i ddim be’ dweud yma…


#873

Dwi wedi newydd ffeindio y thread 'ma. Dwi’m teimlo bod yn syniad da iawn.
Dwi’n newydd ddechrau fy shiffy nos i mewn ffatri yn Weston-super-Mare.


#875

Dwi’n edrych ymlaen i wylio’r rygbi y pnawn 'ma. Ond dwi’n tipyn bach yn nerfws. Mynd Amdani Cymru ! :grinning::black_flag:󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿


#876

O wel, falle yr penwythnos yma 'te? Bysedd sy’n croesi. Cwm on bois!


#877

helo pawb
mae gen i sgwrs yn y gymraeg ar whatsapp am y tro cyntaf gyda ffrind lleol - dw i’n mor hapus:)


#878

Dwi’n trio:


:slight_smile: